Tapu Kaydının Orman Olarak İptali Nedeniyle Tazminat Davası

Tapu Kaydının Orman Olarak İptali Nedeniyle Tazminat Davası

T.C. SINOP 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI Esas-Karar No: 2014/314 Esas – 2015/659

T.C.
SINOP
2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI
TÜRK MILLETI ADINA
GEREKÇELI KARAR
ESAS NO: 2014/314 Esas
KARAR NO: 2015/659

HAKIM:
KATIP:

DAVACI : A. C –
VEKILLERI: Av. ÖZGÜR ERAY TAS – Rüstempasa Mah.Ersin Cad.No:31 54600 Sapanca/ SAKARYA
Av. E. T.
Av. B. O.
DAVALI : 1- HAZINEYE IZAFETEN SINOP DEFTERDARLIGI -Sinop Merkez/ SINOP
VEKILLERI: Av. G.C – Muhakemet Müdürlügü Merkez/ SINOP
Av. I. A – Defterdarlık Muhakemat Müdürlügü Merkez/ SINOP
MAHKEMEMIZIN BIRLESEN 2015/88 ESAS 2015/215 KARAR SAYILI DOSYASINDA
DAVACI : A. C.
VEKILLERI: Av. ÖZGÜR ERAY TAS – Rüstempasa Mah.Ersin Cad.No:31 54600 Sapanca/ SAKARYA
DAVALI : 1- SINOP DEFTERDARLIGI -Sinop Merkez/ SINOP
VEKILLERI: Av. G. C. – Muhakemet Müdürlügü Merkez/ SINOP
Av. I. A. – Defterdarlık Muhakemat Müdürlügü Merkez/ SINOP
DAVA: Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
DAVA TARIHI: 18/08/2014
KARAR TARIHI: 12/11/2015
G.K.YAZILDIGI TARIH: 13/11/2015
Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık
yargılamasının sonunda,
GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:
Davacı vekili Mahkememize hitaben vermis oldugu dilekçesi ile özetle; Müvekkilinin Sinop Ili, Dibekli Köyü 830 Parsel sayılı 18.840 m2 yüzölçümündeki, 841 parsel sayılı 10.760 m2 yüz ölçümündeki ve 849 parsel sayılı 7.720 m2 yüz ölçümündeki tasınmazları tapuda hiçbir sınırlayıcı kayıt olmadan, üçüncü kisilerden satın ve devir aldıgını, dava konusu tasınmazı satın aldıgı tarihte tapuda orman ile ilgili hiçbir kayıt olmadıgını, müvekkilinin satın aldıgı tasınmazın üzerine 2,5 katlı villa insa ettigini, yaklasık 1400 adet 10 yaslarında agaçlar diktigini, havuz yaptırdıgını, su kuyusu tesis ettigini, elektrik tesisatı ve baskaca yapı ve tesisler olusturdugunu, dava konusu tasınmaz ile ilgili olarak Sinop Orman Isletme Müdürlügünce tasınmazların kesinlesmis orman tahdit sınırları içerisinde kalması nedeniyle Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/563 Esas 2009/441 Karar ve 09/06/2006 Tarih sayılı kararı ile 841 numaralı parsel sayılı tasınmazın, 2008/192 Esas 2009/750 Karar ve 05/11/2009 tarih sayılı kararı ile 830 parsel sayılı tasınmazın, 2001/373 Esas 2012/31 Karar sayılı kararı ile 849 parsel sayılı tasınmazın davacı müvekkili adına olan tapusunun iptaline ve tasınmazların orman vasfı ile hazine adına tesciline karar verildigini ve kararların kesinlestigini, belirtilen tapu kayıtlarının iptal edildigini, arazinin zeminin, mahkeme kararı ile orman olması sonucu üzerindeki tüm yapıların dava davacının mülkiyetinden çıktıgını,müvekkilinin tapu kaydının iptal edilmesi karsısında kendisine ödeme yapılmadıgını, müvekkilinin ciddi magduriyet yasadıgını, olayda açık bir mülkiyet hakkının ihlalinin söz konusu oldugunu, Yargıtay 20.HD’nin 2011/10104 Esas, 2011/11353 Karar ve 11/10/2011 tarih sayılı kararının göz önüne alındıgında is bu davalarında uygulanması gereken

zaman asımı süresinin tapu kayıtlarını iptal eden mahkeme kararlarının kesinlesmesinden itibaren 10 yıl oldugunu, davalarının yasal zaman asımı süresinin geçmedigini, tasınmazların tarla vasfında oldugunu, tüm sebeplerle fazlaya iliskin hak ve talepleri saklı kalmak kaydı ile ileride (bilirkisi raporu sonrası) gerçek degerini bildirecekleri, simdilki 10.000 TL olarak açtıkları belirsiz alacak davalarının, dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte kabulüne ve tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmistir. Taraflara usulüne uygun olarak davetiyeler teblig edilmis olup, davalı vekili cevap dilekçesi ile haksız ve dayanaksız açılmıs bulunan davanın reddine, tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmis, davacı vekili isedava dilekçesini aynen tekrar etmistir.
Ilgili birimlere müzekkereler yazılarak dava konusu tasınmazların tapu kaydı, krokisi, orman kadastro tespit çalısmalarına iliskin evraklar celp edilmistir.

Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/373 Esas 2012/31 Karar sayılı dosyası celb edilmis olup
incelenmesinde;Davacısının Orman Genel Müdürlügüne izafeten Sinop Orman Isletme Müdürlügü, davalısının Sinop Vergi Dairesi ve A C oldugu, dava konusu Sinop Ili Merkez Dibekli Köyü 13 Pafta 849 parsel sayılı 5.720,00 m2 yüzölçümlü tarla savfında davalılar adına kayıtlı bulunan tasınmazın fen bilirkisisinin raporunda A1 harfi ile gösterilen 1.829,79 m2’lik ve A2 harfi ile gösterilen 338,24 m2’lik kısımlara ait toplam 2.168,03 m2’lik bölümünün vaki tapu kaydının iptali ile iptal edilen kısmın orman topragı vasfı ile hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildigisöz konusu kararın 03/04/2014 tarihinde kesinlestigi anlasılmıstır.

Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/653 Esas 2009/441 Karar sayılı dosyası celb edilmis olup
incelenmesinde;Davacısının Sinop Orman Isletme Müdürlügü, davalısının Maliye Hazinesi ve A C oldugu, dava konusu Sinop Ili Merkez Dibekli Köyü 841 parsel sayılı tasınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile tasınmazın orman vasfı ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildigisöz konusu kararın 06/02/21010 tarihinde kesinlestigi anlasılmıstır.

S i n o p A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n i n 2 0 0 8 / 1 9 2 E s a s 2 0 0 9 / 7 5 0 K a r a r s a y ı l ı kararının incelenmesinde; Davacısının Sinop Orman Isletme Müdürlügü, davalısının A C oldugu, davakonusu Sinop Ili Merkez Dibekli Köyü 830 parsel sayılı tasınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali iletasınmazın orman vasfı ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildigisöz konusu kararın 21/06/2013tarihinde kesinlestigi anlasılmıstır.

Mahkememizin 2015/88 Esas 2015/215 Karar sayılı dosyasında davacı vekili tarafından verilen dava
dilekçesi ile; Müvekkile ait Sinop ili, Dibekli Köyü 830, 841, 849 parsel sayılı tasınmazların hiçbir tazminat ödenmeden tapularının iptal edildigini, orman vasfı ile hazine adına tescil edildigini, bu nedenlerle maddi tazminat talepli olarak Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/314 esasında kayıtlı davayı açtıklarını, is bu dava dosyasının ana dosyanın ferisi niteliginde oldugundan Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/314 esas sayılı dosyası ile birlestirilmesine, müvekkile ait Sinop ili, Dibekli Köyü 830, 841, 849 parsel sayılı tasınmazların tapularının iptaline karar verilmis olmakla, iptal kararlarının kesinlestigi tarih itibariyle ana dosyada her bir dava dosyasına konu tasınmaz ve eklentileri ile ilgili olarak hesaplanacak maddi tazminatlara, her bir dosyanın ayrı ayrı kesinlestigi tarihten itibaren Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/314 esas sayılı dosyasının açıldıgı tarihe kadar isleyecek yasal faizi ile birlikte davalından tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmistir.
Mahkememizin 2015/88 Esas 2015/215 Karar sayılı ilamı ile ” Mahkememize ait is bu dava dosyası ile yine mahkememize ait 2014/314 esas sayılı dava dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulundugu, dosyaların birlestirilerek tek elden yürütülmesinde zorunluluk bulunuldugu anlasılmakla mahkememize ait is bu dava dosyasının yine mahkememize ait 2014/314 esas sayılı dava dosyası ile birlestirilmesine, Yargılamanın 2014/314esas sayılı dava dosyası üzerinden yapılmasına” karar verildigi anlasılmıstır.Incelenen tapu kaydına göre dava konusu tasınmazlardan 830 ve 841 parsel sayılı tasınmazların tamamı 849 parsel sayılı tasınmazın iptal edilen kısmının Hazineadına kayıtlı oldugu anlasılmıstır.

Iddianın degerlendirilmesi açısından mahalinde uzman bilirkisiler kanalı ile kesificra edilmistir.
Ziraat Mühendisi Bilirkisisi Çetin Sahin ve Insaat Mühendisi Bilirkisi Melih Oktay ferdi olarak dosyayasundukları ayrıntılı raporlarında; Kesinlesme tarihi itibari iledava konusu 830 parsel sayılı tasınmazın 187665,10TL, 841 parsel sayılı tasınmazın 374208,49 TL, 849 parsel sayılı tasınmazın 16607,11 TL degerde oldugunubildirmislerdir.

Fen Bilirkisisi Tahsin Çilceayrıntılı rapor ve krokisini dosyamıza sunmustur.

Mahkememizce yapılan yargılama, taraf beyanları, yazılan müzekkere cevapları, yapılan kesif, kesif sonucu düzenlenen bilirkisi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; Sinop Ili Dibekli Köyü 830, 841 ve 849 parsel sayılı tasınmazlar davacı adına tapuya kayıtlı iken Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/373 Esas2012/31 Karar, 2006/653 Esas 2009/441 Karar, 2008/192 Esas 2009/750Karar sayılı ilamları ile tapu kayıtlarınıniptali ve orman niteligi ile hazine adına kayıt ve tesciline karar verildigi, söz konusu kararların kesinleserek tapuya tescil edildigi, davacı tarafın tazminat talepli mevcut davayı açtıgı, bilirkisilerce tapu iptal ve tescil kararlaının kesinlestigi tarih itibari ile tasınmazların tapu kayıtlarının iptaline karar verilen kısımlarının degerinin belirlendigi,
tapu kayıtlarının düzenli ve gerçege uygun tutulmasında davalı tarafın kusursuz sorumlulugu bulunup tasınmazların tapu kayıtları iptal edilen kısımlarının degerinin davalıdan talep edilebilecegi anlasılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekmis asagıdaki sekilde hüküm tesis edilmistir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile Sinop Ili Dibekli Köyü 830 parsel sayılı tasınmaza iliskin olarak 187665,10
TL’nin 21/06/2013 tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte, Sinop Ili Dibekli Köyü 841 parsel sayılı tasınmaza iliskin olarak 374208,49 TL ‘nin 06/02/2010 tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte, Sinop Ili Dibekli Köyü 849 parsel sayılı tasınmaza iliskin olarak 16607,11 TL’nin 03/04/2014 tarihinden itibaren isleyecekyasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESINE,

2-Davalı taraf harçtan muaf oldugundan harç tahsiline yer olmadıgına, Ancakdavacı taraftan dava açılırkenalınan 1/4 nisbi170,80 TL, pesin harç,1/4 nisbi12.656,00 liraeksikharç ve eldeki dosya ile birlestirilen 2015/88 esassayılı dosyada alınan 1/4 nisbi 27,70 TL nisbi harcın kararın kesinlesmesini müteakip talep halinde davacıya iadesine,

3-Davacı tarafından eldeki 2014/314 esas sayılı dosyada yapılanyapılan 25,20 TL basvurma harcı, 1.032,00lira yargılama gideri, eldeki dosya ile birlestirilen 2015/88 esas sayılı dosyada yapılan 27,70 lira basvurma harcı ile18,00 lira yargılama gideri ki toplam 1.102,90 lira yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesapedilen … TL nisbivekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERILMESINE,

9-Eldeki 2014/314 esas sayılı ve eldeki dosya ile birlesen Mahkememizin 2015/88 Esassayılı dosyasındadavacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın kararın kesinlesmesine müteakip kendisineÖDENMESINE,

Dair,taraf vekillerinin yüzlerine karsı gerekçeli kararın tebliginden itibaren 15 gün içerisindemahkememize sunulacak ya da baska yer mahkemesi kanalı ile gönderilecek dilekçe ile Yargıtay ilgili hukukdairesindetemyiz yasa yolu açık olmaküzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/11/2015

Katip 118312 Hakim 41953

 

Kaynak: Avukat Özgür Eraytaş

Gelen Aramalar: https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1839 K0uChXfroxuntqRJZvDZ94nuPB0RVCwg-sh8cEMurQLseIddGzQ_8GAFPVMkQgw5 b1bfe7fbb0fc5dda31e2d924a990697f0780815e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 zA6A5R2INTcxJ6hSY3WWJ9VWJsbe_EV1Z-2p2_WFtfPwRmggbvIMBo7s9cqnhYex 60f7b23d1fed3655f493f1ab06dfe85c8ee8c622&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 bS26rEtRTLXBqxZPADBXsq4R7WtN4NcS7x49tFIrl3qsVBI6B8HxsTS4ktDvR2n7 830353d244d9be87046b949fab38c1b428344789&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1835 V38fAbid93l32VV6G-5f6Q8hackMObiGNeJ4ljy8xR1JiLtW7be8XAP-SC7YWavH b839cd6c28501a7659f699949045468e2c2bbe77&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme, https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1836 zbnDf7Le3WlS4K2e0_3_J8EiLdRDd8SMdSdHLqfZLfAPZokTxar9x2-3WG2r4dn1 48acc52aa8f23adacfc9a8395bcd7b101bf7682e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ