İdari Davalar

İdari Davalar

Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin kapsamında olan ve ilk dereceden bu yerlerde

görülecek davaların türlere aşağıda belirtilecektir.

Danıştay’ın Hizmet ve Görev Alanında Bulunan Davalar

Bakanlar Kuruluna açılmak üzere konumlandırılan iptal ve tazminat davaları Danıştay

tarafından değerlendirilecektir.

Başbakanlık ve bakanlık kurumu ve haricinde bulunan kurum ve kuruluşların hakkında

kararnameye bağlı olarak gerçekleştirilecek olan tüm iptal ve tam yargı (tazminat) davaları

Danıştay mahkemeleri tarafından görülecektir.

Ülke çapında kurum ve kuruluşlar üzerinde uygulanan düzenleme ve değişim kararlarında

bakanlık kurumuna ve mesleki düzenlemelere bazı değişikliklerin iptalinde veya tam yargı

sürecinde Danıştay davaları üstlenir.

Danıştay tarafından verilen, idari mahkemeler tarafınca verilen kararlara karşı çıkılması

halinde gerçekleştirilen eylemlerin iptalinde veya tam yargı sürecinde seyir eden davalar

Danıştay tarafından yürütülür.

Birden fazla idare ve vergi mahkemesinin yetkili olabildiği işlemlere karşıt olarak açılacak

iptal veya tazminat davaları Danıştay tarafından yürütülür.

Danıştay bünyesinde bulunan Danıştay Yüksek Disiplin Kuruluna ait kararlara karşı yapılan

işlemlerde, kurulunun görev alanı dahilinde gerçekleştirilen Danıştay Başkanlığı işlemlerinde

karşıt olarak açılan tazminat ve iptal davaları yine Danıştay tarafından yürütülen

davalardandır.

Danıştay’a yollarınılan Ve o alanda görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi üzerine

gönderilmiş olan dava dosyaları Danıştay tarafından incelenebilir ve kesin karara ulaşılır.

Danıştay ilk derece mahkemesi olarak görülür, idare ve vergi mahkemeleri nihai kararlar

halinde Danıştay’a yolladığı dosyaları, Danıştay tarafından temyiz yolu ile incelenmesi ve

karara bağlanması sağlanır.

İdare Mahkemelerinin Görev Alanları

Danıştay’da çözümlenebilircek uyuşmazlıkların haricinde idare mahkemeleri ve vergi

mahkemeleri görev alanına giren davalardan ilki iptal davalarıdır. Bunun haricinde tam yargı

(Tazminat) davaları da idare mahkemeleri tarafından görülen davalardır.

Kamu hizmetlerine bağlı olan idari sözleşmelerin tarafları arasında meydana gelen

uyuşmazlıkların doğurduğu davalar idare mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Vergi Mahkemelerinin Görev Alanları

İl Özel idareleri, köyler ve belediyelere ait vergi ve harçlara bağlı mali yükümlülükler,Bu

yükümlülüklere bağlı olarak zam veya ceza tarifelerine ilişkin davalar vergi mahkemeleri

tarafından incelenmektedir.

Amme alacaklarının tahsil usulü Kanununa bağlı davalarda vergi mahkemelerinin görev aldığı

mahkemelerdir.

Bölge İdare Mahkemelerinin Görev Alanları

İdare ve vergi mahkemelerinde yalnızca bir hakim tarafından verilen, bazı heyetlerin

kararlarını da kapsayan durumlar itiraz Üzerine bölge idare mahkemeleri tarafından incelenir

ve net olarak karara bağlanır.

Bazı durumlarda idare ve vergi mahkemeleri arasında görev alanı ve yetki sınırı konusunda

anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu anlaşmazlıkların kesin karara bağlanması bölge idare mahkemeleri

tarafından gerçekleştirilir.

İdari Dava Türleri

Ülke çapında yada kurum ve kuruluşların idari işlemleri arasında yetkili olan herhangi biri

hukuka aykırı bulduğu karar ve işlemlerin iptali için açılan davaların incelenmesi, İdari

işlemler sonrasında kişisel hakları direkt olarak zarar gören tarafın açtığı tazminat davaları,

Kamu kuruluşları arasında gerçekleştirilen sözleşmelerde taraflar arasında çıkan

uyuşmazlıkların İncelendiği davalar ise idari dava türlerine verilen örneklerdir.

İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisi

İdari mahkemelerin yetki alanı idari anlamda gerçekleştirilen eylemlerimle işlemlerin hukuka

uygun olup olmadığını denetlemek ile sınırlıdır. İdari yargı Üzerinde çalıştığı davanın tarafları

üzerinde kısıtlayıcı yargı kararları veremez. İdari eylemle işlemlerin Şekillenmesini

sağlayacağım kararlar veremez. Yalnızca hukuka uygun olup olmaması konusunda karara

varır. Aynı zamanda idari mahkemeler cumhurbaşkanlığı çerçevesinde yapılan işlemleri

denetleme yetkisine sahip değildir.

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari bir dava açmak için Danıştay, vergi ve idare Mahkemesi başkanlıklarına hitap ederek

yazılmış olan gerçek imzalı bir dilekçe sunulur.

Dilekçe içerisinde davacı ve davalı tarafın yada vekillerinin İsim ve soy isimleri, adresleri yer

almalıdır.

Açılacak davanın konusu, sebepleri ve buna dayalı deliller belirtilmelidir.

Açılacak davanın konusu olan idari işlemin yazılı bir şekilde bildirim tarihi yer almalıdır.

Mali hükümleri bağlı zam ve cezalara ilişkin davalarda, tazminat davalarında anlaşılamayan

miktarın ne kadar olduğu belirtilmelidir.

Söz konusu vergi davası ise dava ile doğrudan alakalı olan verginin yada vergi cezasının

nüshası ve yılı, iletildiği İhbarnamenin tarihi, numarası gösterilmelidir.

Dilekçe Nereye Verilir?

Dava ile alakalı her türlü evrak, dilekçeler yada savunmalar ait olduğu mahkemenin

başkanlığına, danıştay’a yada ilgili mahkemeye iletilmesi için idare ya da vergi Mahkemesi

başkanlıklarına, vergi Mahkemesi yada idare Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye

hukuk hakimlerine, Türkiye dışı memleketlerde ise Türk konsolosluklarını teslim edilir.

Bir Dilekçe İle Açılabilecek Davalar

Herhangi bir idari işlem aleyhine dava açmak istiyorsanız yazdığınız dilekçe de her işlemin

sayısınca dilekçe olması gerekir. Ancak idari işlemler arası sebep-sonuç ilişkisi, hukuki yada

maddi anlamda bağlılık varsa bu işlem bir dilekte ile dava edilebilir.

Dava açılan idari işlem aynı fakat birden fazla aynı işlemi dava edecek, hak ve menfaatlerin

ortak bulunduğu davacıların bir dilekçe ile dava açma Şansları bulunmaktadır.

Dava Açma Zaman Aralığı

Özel hallerde ekstra süre tanınmayan yada özel kanuna tabi olmayan durumlarda Danıştay

ve idari mahkemelerinde dava açma süresi 60 gündür. Vergi mahkemelerinde ise bu süre 30

gündür.

İdari anlaşmazlıklarda yada bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren bir dava açma süresi başlar.

Konumları ve ikametleri belli olmayan kişilere göre özel kanunların hükümlerine dayanarak

bildirilen durumlarda özel kanuna karşıt bir hüküm olmadığı sürece bu süre ilan tarihinin son

bulduğu günden sonra 15 gün sonrasında işler.

İptal ve Tam Yargı (Tazminat) Davaları

Davacı taraf haklarının ihlal edildiği idari işlem ile ilgili Danıştay’a, idare ve vergi mahkemeleri

ile direkt olarak tazminat davası veya İptal tam yargı davasını beraber açabilecekleri gibi İlk

olarak iptal davasına açabilir ve bu davanın kararına göre de kararın tebliğ iyisi ve icrası

sebebi ile ortaya çıkan zararlardan kaynaklı icra tarihinden sonra davanın Açılabilme süresi

içerisinde Tazminat davası açabilirler.

Direkt Olarak Tazminat Davası Açma

İdari işlemlerin haklarını ihlal ettiği taraf yani davacı taraf bu eylemlerin yazılı yada delille bir

şekilde öğrendikleri zamandan itibaren bir yıl süre geçmeden ve eylem tarihi üzerinden beş

yılın geçmediği zaman diliminde idareye başvurması ve haklarını talep etmesi gerekir.

Talebinin reddi halinde yada kısmi reddi halinde işlemin bildirildi tarihten itibaren yada isteğe

60 gün de cevap verilmemesi halinde 60 gün içinde yani dava süresi içinde dava

açılabilmektedir.

Duruşmalara İlişkinin Esaslar

Duruşmalar genel olarak açık gerçekleştirilir. Kamu güvenliğinin yada genel ahlâkın zorunlu

kıldığı durumlarda Bu konuda görevli olan daire ya da mahkemenin kararı ile duruşmanın bir

kısmı yada bütünü gizli olarak gerçekleştirilir.

Duruşmaya yöneten kişi başkandır.

Davalarda her iki tarafa da ikişer kez söz hakkı verilir. Taraflardan birinin gelip birinin

gelmediği durumlarda yalnızca tek tarafın açıklaması dinlenir; Her iki tarafında duruşmaya

gelmemesi halinde dava açılmaz yani duruşma başlamaz ve evrak üzerinden değerlendirme

yapılır.

Danıştay çerçevesinde gerçekleşen duruşmalarda savcının bulunması şarttır. Her iki tarafta

dinlendikten sonra Savcı yazılı olarak fikrini beyan eder. Taraflar son kez dinlenerek

duruşmaya son verilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ